Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

С настоящите общи условия се уреждат взаимоотношенията между членове и/или клиенти на www.animafashion.net . С натискането на обект, картинка, линк (различен от този на Общите условия) или бутон, разположен на уебсайта: www.animafashion.net cе счита, че Вие приемате или сте съгласни с описаните по долу Общи условия

І. ДЕФИНИЦИИ

www.animafashion.net “ВАСИЛИКА” ЕООД , търговско дружество, надлежно регистрирано според изискванията на българското законодателство, със седалище и адрес на управление с. Гледка 6362, общ. Стамболово, обл. Хасково, с ЕИК 204280516 и банкова сметка IBAN: BG18 UNCR 7630 1076 9332 01, BIC: UNCRBGSF.

Интернет страница– www.animafashion.net са собственост на “ВАСИЛИКА” ЕООД .

Партньори– търговски дружества, с които www.animafashion.net е сключило договори за продажба на купони за намаление за ползване на услугите и/или продуктите, предоставяни в съответните търговски обекти

Купон (Ваучер)– документ за намаление, издаден от Партньора и продаван от www.animafashion.net посредством интернет страницата на членове и/или клиенти, който е валиден за срока, посочен в него и се отнася за услугите и/или продуктите, определени в него.

Чек– документ за намаление, издаден от www.animafashion.net , който е валиден за срока посочен в него като преференция за лоялни членове.

Съдържанието има следната дефиниция:

Цялата информация на Интернет страницата, която може да бъде видяна посредством използването на електронно устройство;
Съдържанието на всички електронни писма, изпратени до ПОТРЕБИТЕЛ и КЛИЕНТ от www.animafashion.net посредством електронни средства и/или всякакви други средства за комуникация;
Всякаква друга информация към ПОТРЕБИТЕЛ или КЛИЕНТ , получена от служител на www.animafashion.net , независимо от начина на комуникация;
Информация, свързана с продукти, услуги и/или такси, приложени от www.animafashion.net в даден период;
Информация свързана с продукти, услуги и/или такси, приложени от трети лица с които www.animafashion.net има установено партньорство в определен период;
Информация, касаеща www.animafashion.net или каквато и да е информация с източник www.animafashion.net
Услуга– Електронна търговска услуга извършвана на публично достъпните части от Интернет страницата, с цел да осигури на клиента възможността да закупува продукти и/или услуги, включително и закупуване на купони (ваучери), използвайки само електронни средства, включително средства за комуникация от разстояние (напр. телефон, стандартно писмо, интернет, електронна поща и др.).

Член– публично или частно физическо или юридическо лице, притежаващо или придобиващо достъп до СЪДЪРЖАНИЕТО , чрез всякакви комуникационни средства (електронни, телефон и т.н.) или базирано върху използването на споразумение между www.animafashion.net и трети лица, което изисква създаването и използването на ПРОФИЛ .

Профил– елемент, състоящ се от e-mail адрес и парола, които позволяват само на един ЧЛЕН да достига до ограничени части на Интернет страницата и чрез който са достъпни

УСЛУГИТЕ.

Клиент– публично или частно физическо или юридическо лице, което притежава или придобива достъп до СЪДЪРЖАНИЕТО или УСЛУГИТЕ след създаването на ЧЛЕНСКИ

ПРОФИЛ.

Документ– настоящите общи условия.

Договор за продажба от разстояние– всеки договор, сключен въз основа на предложение от страна на доставчика / www.animafashion.net / до потребителя като част от система за продажба на стоки или предоставяне на услуги, включително закупуване на ваучери (купони), при която от датата на отправяне на предложението до сключването на договора , страните не са във физически контакт помежду си.

Брошура/известия– понастоящем информационни средства, основно електронни, касаещи продукти, услуги в търговските обекти на партньорите, включително и закупуване на ваучери (купони), или промоции предлагани от страна на www.animafashion.net в определен период от време, без обвързване на www.animafashion.net с предоставената информация.

Транзакция– събиране или възстановяване на средства, резултат от продажба на продукт или услуга, включително и услугата закупуване на ваучери (купони), от страна на www.animafashion.net към КЛИЕНТ .

ІІ. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Този Документ определя общите условия при които Член или Клиент може да използва Интернет страницата / Съдържането / Услугите, в случай когато не е налично друго валидно споразумениe между www.animafashion.net и Член/Клиент.

2.2. Използването, включително но не ограничавано до достъп, посещение и разглеждане на Съдържание / Услуги предполага, че Членът или Клиентът се придържа към настоящите общи условия, освен в случаите, когато даденото съдържание има упоменати специални условия.

2.3. Достъпът до Услугите е възможен само и изключително чрез публично достъпната Интернет страница www.animafashion.net .

2.4. Чрез използването на Интернет страницата / Съдържание / Услуги, ЧЛЕНЪТ или КЛИЕНТЪТ еднолично е отговорен за всички последствия настъпили от това използване. Освен това, ЧЛЕНЪТ или КЛИЕНТЪТ е отговорен за всякакви имуществени, интелектуални или електронни или от всякакъв друг характер вреди, причинени на Интернет страницата / Съдържанието / Услугите, www.animafashion.net или всяко друго лице с което www.animafashion.net има сключен договор за съвместна дейност или за предоставяне на услуги според българското законодателство.

2.5. Ако Членът или Клиентът не е съгласен и / или не приема и / или отмени своето съгласие за този документ:

2.5.1. Той / Тя се отказва от: достъп до Услуги; други Услуги, които www.animafashion.net предлага чрез своята Интернет страница; получаването на Брошури / Известия или друга комуникация от страна на www.animafashion.net (електронна, телефон и др.) без никаква допълнителна гаранция от страна на www.animafashion.net .
2.5.2. www.animafashion.net ще изтрие цялата лична информация от своята база данни без никакви последващи задължения от едната към другата страна и без която и да е от страните да носи отговорност за вреди към другата
2.5.3. Може по всяко време да промени своето решение за приемане или отхвърляне на настоящия документ, така както е наличен в момента на решението.
2.6. Клиентът / Членът може по всяко време да се съгласи и приеме документа така, както е наличен по това време.

2.7. За да упражни правото, описано в чл. 2.5, Членът / Клиентът може да се свърже с www.animafashion.net или да използва интернет връзките, които е получил от www.animafashion.net за тази цел.

2.8. Клиентът не може да оттегли съгласието си с обратно действие за този документ, докато е в сила договорно отношение или докато не изплати всички дължими по договор средства към www.animafashion.net .

2.9. Ако Клиентът е заплатил всички дължими средства към www.animafashion.net и оттегли съгласието за този документ в момент на осъществяване на Поръчка, www.animafashion.net ще прекрати поръчката без настъпването на допълнителни задължения и без някоя от страните да носи отговорност за възникнали вреди.

2.10. Тази Интернет страница е адресирана само към Членове, навършили 18 години, които са надлежно регистрирани и не са били отхвърлени от страна на www.animafashion.net , без оглед на причината. Възможността за поръчки през интернет е достъпна само за хора с местожителство в България. Членството означава, че Клиентът / Членът е пълнолетен ( навършил е 18 години ).

Съдържание
3.1. Цялото съдържание, включително но не само статични изображения, динамични изображения, текст и/или мултимедийно съдържание публикувани на Интернет страницата са собственост на www.animafashion.net или на трети лица, като в този случай съдържанието може да бъде съпътствано от упоменаване за неговата собственост, за което www.animafashion.net притежава разрешение за ползване.

3.2.Членът или Клиентът не може да копира, прехвърля, модифицира или да прави други изменения, използва, свързва с, излага, включва каквото и да било Съдържание в друг контекст, извън този на www.animafashion.net, включително всякакво съдържание от Интернет страницата извън www.animafashion.net , премахвайки изображения, марки, дистрибуция на материали, приготвени за репродукция, модифициране или излагане на съдържание, без изричното съгласие на www.animafashion.net .

3.3. Всяко Съдържание, до което Член или Клиент има или получава достъп е защитено от Документа, освен ако съдържанието не е придружено от специално и надлежно издадено съгласие за ползване между www.animafashion.net и Члена или Клиента или друга страна или пък няма изрично упоменаване от страна на www.animafashion.net към въпросното съдържание за използването му.

3.4. Член или Клиент може да копира, прехвърля и / или използва съдържанието само за свои персонални и некомерсиални цели, но само ако те не са в противоречие с разпоредбите на Документа.

3.5. Ако www.animafashion.net даде на Член или Клиент правото да използва Съдържание съгласно отделно споразумение, до което Членът / Клиентът има или придобива достъп, различаващ се от описания в този документ, правото се простира само до съдържанието дефинирано в споразумението, само докато съдържанието е налично на Интернет страницата или в рамките на уговорения в споразумението период според условията, упоменати в споразумението само в случай че съществува и не представлява поверителна информация дадена от www.animafashion.net на дадения Член, Клиент или други трети лица, които притежават / придобиват достъп до прехвърленото съдържание по всякакъв начин, който достъп може да бъде оттеглен по всякакъв начин по време на или след изтичане на споразумението за ползване.

3.6. Никакво Съдържание, прехвърлено към Член или Клиент посредством всякакви комуникационни канали (електронни, телефон и др.) или придобито от Член или Клиент чрез осъществяване на достъп, посещение или виждането му, не представлява възникване на договорно задължение за www.animafashion.net и / или служителя на www.animafashion.net, който е осъществил прехвърлянето на съдържанието в случаите, когато е известен и е свързан с даденото съдържание.

3.7. Всяко използване на Съдържание за други цели освен изрично упоменатите в този документ или в друг, който ги придружава, ако има такъв, са забранени.

Контакт
4.1. www.animafashion.net публикува на Интернет страницата своите пълни и точни данни за идентификация, както и детайлите си за контакт от страна на Член или Клиент.

4.2. Чрез използването на формата за контакт, предоставена на Интернет страницата, Членът или Клиентът позволява на www.animafashion.net да се свържат с него посредством наличните начини, включително и по електронен път.

4.3. Частичното или пълно попълване на формата за контакт не задължава www.animafashion.net да осъществи обратна връзка с Члена или Клиента.

4.4. Достъпът до Интернет страницата, използването на представената информация, посещението на неговите страници или изпращането на e-mail известия, адресирани до www.animafashion.net се извършва електронно, чрез телефон или други налични за Члена или Клиента средства, което представлява презумпция, че Членът или Клиентът се съгласява да получава известия от www.animafashion.net по електронен път и / или по телефон, включително е-mail комуникация или известия на Интернет страницата.

4.5. www.animafashion.net си запазва правото да не отговаря на всички искания от всякакъв вид ,получени по какъвто и да е начин (електронен път, телефон и др.).

Брошури и известия
5.1. Когато Член или Клиент създаде Профил на Интернет страницата, приемайки Общите условия, се съгласява по подразбиране също така да получава Брошури и / или Известия от www.animafashion.net .

5.2. Цялата информация получена от Член или Клиент с цел да се изпращат Брошури и / или Известия ще бъде използвана от www.animafashion.net в рамките поставени от политиката на поверителност.

5.3. Отказът от получаване на Брошури и / или Известия от страна на Члена или Клиента може да бъде направен по всяко време:

5.3.1. Чрез използването на специално направената интернет връзка, която се съдържа във всяка Брошура и / или Известие.
5.3.2. Чрез отказ от получаване на Брошури и / или Известия, използвайки страниците с ограничен достъп в специалната част на Профила.
5.3.3. Чрез свързване с www.animafashion.net според данните за контакт и без всякакво по-нататъшно задължение от едната към другата страна и без всяка една от страните да отговаря за каквито и да било нанесени вреди.
5.4. Отказът от получаване на Брошури и / или Известия не означава, че Клиентът или Членът отхвърля, изменя или се отказва от приемането на Документа.

5.5. www.animafashion.net си запазва правото да избира към кого да изпраща Брошури и / или Известия, както и да премахне от своята база данни Член или Клиент, който е дал своето съгласие да получава Брошури и / или Известия без всякакви бъдещи ангажименти от страна на www.animafashion.net или допълнително известие.

5.6. www.animafashion.net няма да включва в Брошурите и / или Известията към Член или Клиент никаква друга рекламна информация отнасяща се към трети лица, които не са в партньорски отношения с www.animafashion.net по време на изпращането на Брошурата и / или Известието.

Политика на поверителност
6.1. www.animafashion.net събира лични данни и специална информация (ЕГН) от клиентските профили на своята Интернет страница, но само с доброволното съгласие на Члена или Клиента за следните цели:

Потвърждение, доставка и фактуриране на направена поръчка или закупен купон (ваучер) ;
Отказване на поръчки и други проблеми от всякакъв характер, свързани с поръчка или договор за закупени продукти или услуги, включително покупката на купон(ваучер)
Осигуряване на достъп до услуги;
Изпращане на Брошури и / или Известия само по електронен път;
Контактуване с Член или Клиент с неговото доброволно съгласие;
Контактуване, свързано с:
Обслужване на клиенти;
Статистически цели.
6.2. www.animafashion.net може без съгласието на Клиента или Члена да събира други данни (IP адрес, време на посещение, място, от което е достъпна Интернет страницата, име и версия на уеб-браузъра, операционна система, включително и други параметри), предоставени от уеб-браузъра, чрез който е осъществен достъпът на Интернет страницата и могат да бъдат използвани от www.animafashion.net за подобряване на Услугите, предоставяни на Клиентите и Членовете или със статистически цели; освен в случаите когато се нарушават разпоредбите на Документа, ако действията на Члена / Клиента са в ущърб на интересите или нанасят каквито и да било вреди на www.animafashion.net и / или на трети лица с които www.animafashion.net има договор за съвместна дейност или каквито и да било услуги по това време.

6.3. Клиентът има право да се противопостави на събирането на лична информация и да изиска нейното изтриване, като по този начин той/тя оттегля съгласието си по отношение на Документа и се отказва от всякакви права, описани в него, без по-нататъшно задължение от всяка страна към другата и/или без която и да от страните да отговаря за каквито и да било нанесени вреди към другата , но само при спазване на разпоредбата на Чл. 2.8.

6.4. За да упражни правата си съгласно чл. 6.3, Клиентът или Членът се свързва с www.animafashion.net посредством възможностите за контакт, описани на Интернет страницата по това време.

6.5. Използвайки шаблоните на Интернет страницата, Клиентът или Членът има право да промени първоначално предоставените от него данни, за да декларира промяна, ако такава е извършена.

6.6. Политиката на поверителност на www.animafashion.net се основава само на информация, която е доброволно предоставена от Клиент или Член само на Интернет страницата. www.animafashion.net не е отговорно за Политиката на поверителност, практикувана и прилагана от трети лица, които могат да бъдат достигнати чрез всякакви интернет връзки извън Интернет страницата.

6.7. www.animafashion.net се задължава да използва събраните данни само в съответствие с упоменатите цели и да не поверява, продава, дава под наем, лицензира, прехвърля и др. своята база данни съдържаща лична и специална информация за Члена / Клиента на трети лица, които не са обвързани с постигането на упоменатите цели.

6.8. Освен в случаите, когато прехвърлянето / достъпът / преглеждането / друго е изискано от оторизирани органи в случаите, предвидени от императивни норми на правото в сила в момента на настъпването на събитието.

6.9. www.animafashion.net гарантира, че личните данни на Потребителя, събрани чрез формата за контакт, ще бъдат използвани само докато проблемът, към който се отнася комуникацията, е решен, след което личните данни ще останат само като статистическа информация.

6.10. www.animafashion.net не е отговорно за неизправности, които могат да застрашат сигурността на сървъра, съхраняващ базата данни съдържаща лична информация.

Политика на продажби през Интернет
7.1. Достъп до Услуги

7.1.1. Достъпът до услуги е позволен на всеки Член, който е създал Профил.
7.1.2. За да бъде разрешен достъпът до Услуги, Членът трябва да приеме предписанията на този Документ.
7.1.3. www.animafashion.net може да ограничи достъпа до Услуги на даден Клиент с оглед на неговото предишно поведение.
7.1.4. Всеки Клиент / Член може да има само един Профил на Интернет страницата. www.animafashion.net не допуска да се споделя един Профил между няколко Клиента.
7.1.5. В случай на установяване на ситуации ,описани от т. 7.1.4. по Документа, www.animafashion.net си запазва правото да прекрати или ограничи достъпа до Услуги на Клиента.
7.2. Продукти и Услуги

7.2.1. www.animafashion.net може да публикува на Интернет страницата информация относно продукти, услуги, включително относно начините за закупуване на ваучери, и / или промоции, осъществявани от него или от трети страни, с които www.animafashion.net има сключен договор за съвместна дейност или за каквито и да било услуги в определен период и съгласно складовите наличности.
7.2.2. Продуктите и / или услугите, включително и придобитите купони (ваучери), закупени през Интернет страницата са предназначени само и единствено за лична употреба от страна на Клиента
7.2.3. www.animafashion.net може да ограничи възможността за закупуване на налични продукти или услуги, включително и механизмите за придобиване на купони (ваучери), по всяко време за един или повече Клиенти.
7.2.4. Всички цени, свързани с представени продукти или услуги са в български лева ( BGN ) и включват данък добавена стойност ( ДДС ).
7.2.5. Цените, показани в Интернет страницата и задраскани с линия , посочват цената, препоръчана от производителя за продажба в магазини и други търговски обекти, където не се прилагат отстъпки. Тези цени имат информативен характер и нямат юридическа стойност.
7.2.6. Фактурирането на закупените продукти или купони (ваучери) става само в български лева ( BGN ).
7.2.7. Цялата информация, използвана за описване на продукти и / или услуги, включително придобиването на купони (ваучери), на Интернет страницата (текст / статични / динамични изображения / мултимедийни презентации / други) не представляват договорни задължения за www.animafashion.net , а са само начин на представяне.
7.2.8. При представянето на продукти / услуги www.animafashion.net си запазва правото да използва и други продукти (аксесоари и други), които може да не са включени в цената на продукта.
7.3. Валидност на предложението

7.3.1. www.animafashion.net си запазва правото да променя цените за наличните продукти и / или услуги, включително и цената на продаваните купони (ваучери), без предварително да известява за това Члена или Клиента.
7.3.2. Цената на продуктите и услугите, включително и на заявените за покупка купони (ваучери), е тази от времето на поръчката в рамките на складовата наличност.
7.3.3. Цената на промоционалните продукти и услуги е тази от времето на поръчката в рамките на складовата наличност и / или по време на промоционалния период, ако е упоменат такъв.
7.3.4. Цената на закупуване на продукти или услуги, включително и закупуването на купони (ваучери), не може да бъде променяна след направата на поръчката, освен със съгласието и на двете страни.
7.3.5. Цената на закупуване на продукти и / или услуги по договор съгласно чл. 7.6.3. от Документа не може да бъде променяна.
7.3.6. Клиентът може да се откаже от закупените чрез договор продукти и/или услуги позовавайки се на т. 7.9.
7.3.7. www.animafashion.net , вън от предоставената услуга за закупуване на купони (ваучери), може да издава на членовете на клуба чекове за намаление, при следните условия:
7.3.7.1. При регистрирането на профил в интернет страницата.
7.3.7.2. За рождения ден на члена.
7.3.7.3.Когато поканеният от члена, осъществи своята първа поръчка.
7.3.7.4.В която и да е друга организирана маркетинг кампания.
7.3.8. Стойността на намалението е 15 BGN за ситуациите посочени в 7.3.7.1. и 7.3.7.2. и 10 BGN за ситуациите от 7.3.7.3.
7.3.9.Валидността на намаленията е 30 дни за ситуациите посочени в 7.3.7.1. и 7.3.7.3. и 7 дни за ситуациите от 7.3.7.2. и 7.3.7.4.
7.4. Поръчка чрез Интернет

7.4.1. Клиентът може да поръча предлаганите продукти по всяко време само и единствено чрез Интернет страницата.
7.4.2. Завършвайки своята поръчка, Клиентът се съгласява, че цялата предоставена информация, необходима за процеса на закупуване е вярна и пълна в момента на извършване на поръчката, наричана още в Документа -извършена поръчка.
7.4.3. Завършвайки своята поръчка, Клиентът се съгласява, че www.animafashion.net може да се свърже с него чрез всички налични / одобрени от www.animafashion.net средства във връзка със следните ситуации:
7.4.3.1. Потвърждение на наличността и количеството на продуктите, закупени от Клиента.
7.4.3.2. Потвърждение на стойността на направената поръчка, във връзка с чл. 8.4.3.3., включително, в зависимост от ситуацията, за други услуги с добавена стойност (напр. доставка и др.)
7.4.3.3 Потвърждение на стойността на закупения купон (ваучер).
7.4.3.4. Съгласуване на условията за доставка на продуктите/ купоните(ваучерите).
7.4.4. www.animafashion.net може едностранно да прекрати поръчка направена от Клиент, като предварително го уведоми , без никакви по-нататъшни задължения за никоя от страните и без която и да е страна да е отговорна за нанесени вреди при следните случаи:
7.4.4.1. информацията, предоставена от Клиента на Интернет страницата е непълна и/или невалидна;
7.4.4.2. действията на Клиента на Интернет страницата могат да нанесат / нанасят вреда от всякакъв вид на www.animafashion.net и / или на неговите партньори;
7.4.4.3. ако две последователни клиентски поръчки не са били завършени с успех.
7.4.4.4. без каквато и да било причина.
7.4.5. Клиентът може да се откаже от направената поръчка, когато www.animafashion.net или трето лице се свърже с него с оглед на хипотезите по чл. 7.4.3.
7.4.6. След като Клиентът потвърди сумата на поръчката или www.animafashion.net информира Клиента относно валидността на поръчката, тя се подчинява на условията и сроковете на Договорите за продажба от разстояние, уредени в действащото българско законодателство.
7.4.7. Детайлите за поръчката, включително но не само времето, нужно за доставката, не са договорно задължение за www.animafashion.net, като никоя страна не носи отговорност за нанесена от доставката вреда на някоя от страните .
7.4.8. Ако Клиентът промени своята лична информация, посредством наличните на Интернет сраницата шаблони, всички съществуващи договори, действащи по това време остават в сила с данните предоставени / приети от Клиента преди момента на промяната.
7.5. Поръчка по телефона

7.5.1. Клиент / Член може да направи поръчка по телефона- +359 896 503071 .
7.6. Договор и изпълнение

7.6.1. www.animafashion.net ще приложи в колета до Клиента, всички необходими документи, които сертифицират продуктите / услугите закупени от Клиента.
7.6.2. www.animafashion.net ще информира Клиента за състоянието в което се намира договора или поръчката.
7.6.3. Счита се, че www.animafashion.net са изпълнили всичките си задължения по договор, към който са добавени документи, сертифициращи закупените от Клиента продукти от страна на www.animafashion.net .
7.7. Доставка и осигуряване на електронен достъп

7.7.1. Клиентът има на разположение само един начин на доставка за закупените продукти / услуги, включително и на закупените купони (ваучери), посредством избрана от www.animafashion.net компания за експресни куриерски услуги или посредством осигурен електронен достъп от www.animafashion.net .
7.7.2. Времето за доставка обикновно е средно от 1 до 3 седмици от направата на поръчката, без да надвишава 30 работни дни . Ако продуктът не може да бъде доставен, www.animafashion.net се задължава да информира Клиента за това.
7.8. Качество и гаранции

7.8.1. Някои от продуктите може да притежават договорна гаранция и това ще бъде упоменато в описанието на продукта по време на ексклузивната му продажба на Интернет страницата. Точните детайли, свързани с подобна гаранция се предоставят със съпътстващите продукта документи и никой Член няма право да претендира за по-дълъг период на гаранцията от изрично упоменатия. Това означава, че гаранцията на продуктите, предлагани от www.animafashion.net е същата, която предлагат доставчиците на www.animafashion.net .
7.8.2. www.animafashion.net не гарантира наличността на никой продукт / услуга, който може да бъде закупен от Интернет страницата.
7.9. Връщане на продукти

7.9.1. Клиент на www.animafashion.net може да върне закупените продукти, според договорните отношения в следните ситуации:
7.9.1.1. Колетът има сериозни нарушения на физическата си цялост, на опаковката и съдържанието й;
7.9.1.2. Продуктите са доставени или фактурирани погрешно;
7.9.1.3.Продуктите имат фабрични дефекти.
7.9.1.4.Клиентът е поръчал грешни размери на продуктите.
7.9.1.5. Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор от разстояние в срок от 7 работни дни съгласно законодателството на Република България. В такъв случай Клиентът е отговорен само за директните разходи по връщането на продуктите.
7.9.2. Клиентът е задължен да информира www.animafashion.net за своето намерение да върне закупените продукти, чрез всякакви средства за писмена комуникация (e-mail, факс или други) в рамките на 7 работни дни след получаването на продуктите и / или услугите, ако се възползва от правото си по чл. 7.9.1.5.
7.9.3. Клиент, който извести www.animafashion.net в съгласие с чл. 7.9.2 е отговорен за връщането на въпросните продукти на www.animafashion.net не по-късно от 10 дни от подаването на известието, в противен случай www.animafashion.net ще счете искането за връщане за недействително и непроизвеждащо каквото и да било правно действие.
7.9.4. Клиент на www.animafashion.net не може да върне закупен на договорна основа продукт и / или да предяви искове за нанесени щети / компенсации в следните ситуации:
7.9.4.1. за замяна на закупен продукт с друг с различни характеристики или различен тип продукт, освен в случаите описани в чл. 7.9.1.4.;
7.9.4.2. искането за връщане причинено от всякаква ситуация, отнасяща се до чл. 7.9.1. е подадено в срок надвишаващ 7-те работни дни, предвидени в чл. 7.9.1.5. от работния ден следващ датата на сключването на договора.
7.9.4.3. В случай на връщане на продукт поради една от посочените в чл. 7.9.1. причини и върнатият продукт не е в състоянието, в което е бил доставен (в оригиналната опаковка с прикачени всички етикети и с всички придружаващи документи).
7.9.4.4. www.animafashion.net си запазва правото да не приема обратно продукти , които поради своето естество не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики, като бельо, бански костюми, бижута, часовници, очила, кожени продукти, чанти, портфейли и други аксесоари по принцип. Членът / Клиентът ще бъде уведомен на страницата на всеки продукт дали може да бъде върнат или не.
7.9.5. В случай на възстановяване на стойността на продукта, това ще бъде направено в рамките на 30 дни след потвърждение на връщането.
7.9.6. В случай на замяна на продукт с идентичен според чл. 8.9.1.3., замяната ще бъде направена според условията и ограниченията на обикновена поръчка.
7.9.7. В случай че Клиент върне продукт в съответствие с чл 8.9.1.3., но www.animafashion.net не разполага с идентичен продукт, с който да го замени, www.animafashion.net се задължава да изплати на клиента стойността на продукта в съответствие с чл. 8.9.5.
7.9.8. Разходите за допълнителни услуги, включително, но не само доставката на продукти, се заплащат от Клиента.
7.9.9. Във всички случаи, разходите за връщане, повторно изпращане, са за сметка на Клиента,с изключение на случаите от 7.9.1.1. , 7.9.1.2. , 7.9.1.3 , при които www.animafashion.net ще понесе разходите по доставката .
7.10 Връщане на купони (ваучери).

7.10.1. Клиентът или членът могат да върнат закупените купони (ваучери) до момента на тяхното употребяване с цел закупуване на стоки /услуги от трети лица, с които www.animafashion.net има сключени договори, по силата на които клиент или член може да придобива стоки / услуги чрез представянето на закупен от www.animafashion.net купон (ваучер).

7.10.2. www.animafashion.net не носи отговорност и не приема рекламации за качеството на стоките / услугите, които са придобити посредством реализирането на правата по закупените от www.animafashion.net купони (ваучери).

7.10.3. www.animafashion.net не е обвързано от общите условия, които се предоставят от трети лица на клиента или члена, във връзка с придобиване на стоки / услуги чрез реализиране на правата по закупените от клиента или члена купони (ваучери).

Злоупотреба с лични данни
8.1. www.animafashion.net не изисква от своите Клиенти или Потребители чрез никакви комуникационни средства (e-mail / телефон / SMS / други) конфиденциална информация, банкови сметки / данни за банкови карти или персонални пароли.

8.2. Изключение на чл. 8.1. са само случаите, в които даден артикул е бил върнат от клиент и сумата трябва да бъде възстановена.

8.3. Клиентът (само и изключително) носи пълната отговорност за споделяне на конфиденциална информация с трети лица.

8.4. www.animafashion.net не поема каквато и да било отговорност, в случай че Клиент бъде подведен от трети лица, които се представят за представители на интересите на www.animafashion.net .

8.5. Клиентът се задължава да информира www.animafashion.net при наличието на такива опити, използвайки наличните форми за контакт.

8.6. www.animafashion.net не разпространява непоискани търговски съобщения по смисъла на Закона за електронната търговия. Всеки Клиент, който изрично е предоставил e-mail адрес на Интернет страницата, може да избере дезактивирането на клиентския профил,съответстващ на този e-mail адрес.

8.7. Контактите, осъществени от страна на www.animafashion.net чрез средства за дистанционна комуникация (например e-mail) съдържат пълна и последователна информация за изпращача и връзки към него в момента на изпращането.

8.8. Следните цели, постигнати или не, ще бъдат считани за опит за заблуда на Интернет страницата / Съдържанието и / или www.animafashion.net и ще бъдат предприети съответните правни мерки срещу този или тези, които се опитват или са постигнали следните цел(и):

8.8.1. достъп до какъвто и да било вид данни за друг Клиент използвайки Профил или друг метод;
8.8.2. промяна или друга модификация на съдържанието на Интернет страницата или Съдържание, изпратено по всякакъв начин от www.animafashion.net към неговите Клиенти;
8.8.3. повлияване на работата на сървъра / сървърите на Интернет страницата;
8.8.4. достъп или споделяне с трети лица, които нямат надлежно получено право на Съдържание, изпратено по какъвто и да било начин от www.animafashion.net към Клиенти, когато получилият съдържанието не е легитимният му получател.

Отговорност
9.1. www.animafashion.net не носи отговорност за което и да било физическо или юридическо лице, което използва Съдържанието.

9.2. www.animafashion.net не носи отговорност за каквито и да било вреди (преки, косвени, инцидентни или не / други), настъпили в резултат от използване или невъзможност за използване на информация относно типа на представеното съдържание на Интернет страницата или за всякакви грешки или пропуски в Съдържанието, които могат да доведат до вреди.

9.3. Ако Член или Клиент сметне, че Съдържание, изпратено по какъвто и да било начин от страна на www.animafashion.net , накърнява авторско право или друго право той / тя може да се свърже с www.animafashion.net чрез наличните данни за контакт, така че www.animafashion.net да може да вземе информирано решение.

9.4. www.animafashion.net не гарантира на Член или Клиент достъп до Интернет страницата или до Услуги и не дава право за изтегляне и частична или пълна промяна, репродуциране на Съдържание, частично или напълно, копиране или използване на Съдържание по никакъв друг начин или да прехвърля към трети лица съдържание, до което има / или е придобил / достъп според условията на настоящия Документ без изричното писмено позволение на www.animafashion.net .

9.5. www.animafashion.net не е отговорен за Съдържанието, качеството или вида на други интернет страници, достигнати чрез интернет връзки от съдържанието на Интернет страницата , без значение на вида на връзките. Отговорността за тези интернет страници се поема напълно от техните собственици.

9.6. www.animafashion.net не носи никаква отговорност в случай на използване на интернет страници и / или съдържание изпратено до Член или Клиент чрез всякакви средства (електронни, телефон, други), чрез интернет страници, е-mail или служители на www.animafashion.net , когато използването на съдържанието може да навреди или да генерира каквито и да било вреди на Члена / Клиента и / или трети лица, обвързани в предаването на съдържанието.

9.7. www.animafashion.net не предлага никакви директни или косвени гаранции, че:

9.7.1. услугата ще отговаря на изискванията на Клиента;
9.7.2. услугата ще бъде ненакърнена, сигурна и без каквито и да било грешки.
9.7.3.продуктите / услугите, получени безплатно или закупени от Интернет страницата, включително и тези придобити чрез предварително закупен купон (ваучер) ще задоволят изискванията или очакванията на Клиента.
9.8. Операторите, мениджърите и / или собствениците на Интернет страницата не са отговорни по никакъв начин за щети последвали от, но не ограничително до придобивания, специални оферти, рекламни промоции, професионални промоции или друг тип връзка / транзакция / сътрудничество / друго, което може да настъпи между Клиент или Член и някой от тези, които директно или индиректно рекламират използвайки Интернет страницата.

Непреодолима сила
10.1. Освен в случаите, когато изрично е упоменато друго, всяка страна на сключен договор, който все още е в сила, не е отговорна за неизпълнение, частично или изцяло и / или в случаите, когато задълженията са извън условията по договора, в случай че неизпълнението на задълженията е настъпило в следствие на непреодолима сила.

10.2.Страната или законен неин представител, който се позовава на непреодолима сила, трябва незабавно и изчерпателно да уведоми другата страна относно настъпилото събитие и да предприеме мерки за предотвратяването му, за да ограничи последствията му.

10.3. Страната или законен неин представител, който се позовава на описаното по-горе събитие, е освободен от отговорност, само ако настъпилото събитие го възпрепятства да изпълни добросъвестно договора.

10.4. Ако в срок от 15 дни от момента на настъпване на събитието, то не може да бъде преодоляно, всяка една от страните има право да поиска от другата прекратяване на договора, без нито една от страните да носи отговорност за нанесени вреди.

10.5. Страната, която се позовава на непреодолима сила, трябва да докаже невъзможността си да изпълни своите задължения в рамките на 30 дни от момента на настъпване на събитието, но само в рамките на чл.10.3.

Съдебни спорове
11.1. Чрез използване / посещение / разглеждане / друго на всякакво Съдържание, изпратено от www.animafashion.net до неговите Членове / Клиенти, достъпно и / или доставено по всякакъв начин (електронно / телефон / друго), лицето се съгласява с тези Общи Условия.

11.2. Всякакви спорове във връзка с тези Общи Условия, които могат да настъпят между Член / Клиент и www.animafashion.net , ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие.

11.3. www.animafashion.net не е отговорен за никакви вреди, пропуснати ползи, разходи, искове или други отговорности, ако те са настъпили при неспазване на тези Общи Условия.

11.4. Всякакви спорове (изключвайки чл. 11.2.), които могат да настъпят между Член и www.animafashion.net или неговите бизнес партньори ще бъдат решавани по взаимно съгласие. В случай, че това не е възможно, те ще бъдат отнесени до компетентния български съд в съответствие с българското законодателство.

11.5. Ако някое от условията или разпоредбите, споменати по-горе, е или бъде намерено/а за недействително/а или невалидно/а по каквато и да е причина, това няма да повлияе на действителността на останалите разпоредби.

11.6. Документът е изготвен и ще бъде тълкуван в съответствие с българското право.

Заключителни разпоредби
12.1. www.animafashion.net си запазва правото да прави промени по тези Общи Условия и всякакви промени по Интернет страницата, нейната структура и Услугите, включително промени, които биха повлияли на Интернет страницата и / или на нейното съдържание без предварително известяване на Членовете или Клиентите.

12.2. www.animafashion.net не е отговорен за каквито и да било грешки, които могат да се появят на Интернет страницата поради всякаква причина, включително и тези причинени от промени, настройки, други, които не са направени от администратора на Интернет страницата.

12.3. www.animafashion.net си запазва правото да публикува рекламни банери от всякакъв вид и / или връзки на която и да е част от Интернет страницата , съобразно действащото законодателство.

Обратна връзка
13.1. Ако имате някакви въпроси или предложения относно www.animafashion.net , моля свържете се с нас на телефон ( +359 896 503071 ) от Понеделник до Петък между 8:00 и 21:30 часа, или на e-mail store@animafashion.net .

13.2. Всякакви коментари, въпроси, мнения, идеи, предложения или други, касаещи Интернет страницата www.animafashion.net , нейната функционалност или подобрения,ще останат собственост на ВАСИЛИКА ЕООД.

ВАСИЛИКА ЕOOD

с. Гледка, общ. Стамболово, обл. Хасково

+359 896 503071

store@animafashion.net

Условия за изработка по ундивидуални размери

За изработка на артикул по индивидуални размери е необходимо да заплатите капаро от 50%
Артикулът се изработва в срок от 2 седмици
Артикули по индивидуални размери НЕ могат да бъдат връщани и/или заменяни
Изработените по индивидуални размери артикули подлежат на една безплатна корекция. Всяка следваща корекция се заплаща според ценоразписа.
За всички артикули в стандартни размери ( XS, S, M ), корекциите се заплащат според ценоразписа

0
0